Tribhuvan University Pokhara University Kathmandu University Purwanchal University